Verhoudingen – Hoe Kan Je Leer Hoe Ze Te Berekenen?

Verhoudingen zijn een essentieel onderdeel van de wiskunde. Ze worden vaak gebruikt om verschillende relaties tussen objecten te verkennen. Het kan peen gemakkelijke taak zijn om de juiste verhouding tussen twee of meer getallen te analyseren. In dit artikel bespreken we de verschillende technieken om verhoudingen te berekenen en hoe je het beste deze berekeningen kunt maken.

Wat Zijn Verhoudingen?

Verhoudingen zijn een mathematische uitdrukking die de relatie tussen twee getallen vergelijkt. Tegenwoordig worden verhoudingen gebruikt in een aantal verschillende gebieden, waaronder de technologie, statistieken, economie en natuurkunde. Verhoudingen zijn uitgebreid gebruikt als een manier om de relatie tussen twee of meer gegevens of een bepaalde hoeveelheid waar te nemen.

Hoe Kan Je Verhoudingen Berekeningen Maken?

De eerste stap bij het bepalen van verhoudingen is om de basis verhouding te bepalen. Dit kan gedaan worden door eerst alle vergelijkingen te herschrijven als een fractie. Daarna gebruik je de ‘vermenigvuldigingsmethode’ om de verhoudingen te berekenen; je vermenigvuldigt alle getallen aan elke kant van de vergelijking met elkaar. Dit proces heet ook ‘omkeren’.

Een Voorbeeld Van Een Verhoudingen Berekening

Neem bijvoorbeeld de vergelijking “18:24 = 3:4”.

Om deze vergelijking uit te werken moet je de vergelijkingen herschrijven als een fractie. Dit geeft ons “18/24 = 3/4”.

Daarna vermenigvuldig je elk getal aan beide zijden van de vergelijking met elkaar, zodat je de verhoudingen kunt berekenen.

Aan de linkerkant van de vergelijking hebben we 18 x 4 waar we 72 mee krijgen.

Aan de rechterkant hebben we 24 x 3 waar we 72 mee krijgen.

Zo krijgen we als antwoord dat “18:24 = 3:4”.

Hoe Kan Je Andere Verhoudingen Berekeningen Maken?

Er zijn andere methodes voor het berekenen van verhoudingen, waaronder de substitutiemethode. Met deze methode omzeil je de stap van het herschrijven van de vergelijking als een fractie. Je vervangt eerst een getal van één kant van de vergelijking met het getal aan de andere kant.

Een Voorbeeld Van De Substitutie Methode

Neem bijvoorbeeld de vergelijking “X:20 = 15:10.”

Je vervangt de X in de vergelijking door 15.

Je krijgt als antwoord dat “15:20 = 15:10”.

Hoe Kan Je Verhoudingen Omrekenen Naar Verschillende Eenheden?

Er is een speciaal proces genaamd ‘verhoudingsomschakeling’ voor het omschakelen van verhoudingen naar verschillende eenheden. De methode is redelijk simpel. Je vervangt het ene getal door een bedrag dat even groot is, maar gebruik je anders eenheid.

Een Voorbeeld Van Verhoudingsomschakeling

Neem bijvoorbeeld de vergelijking “2:6= f:8”.

Je vervangt het eerste getal (2) door 4.

Je krijgt als antwoord “4:6= f:8”.

Hoe Kan Je Verhoudingsgetallen Omrekenen Tot Percentage?

Een andere manier om verhoudingen te bepalen is door het berekenen van getallen als percentages van het totaal. Voor dit is het nodig om de verhouding te delen door het grootste getal uit de vergelijking. Daarna vermenigvuldigd je de verhouding met 100, wat je het percentage dat door dat getal wordt vertegenwoordigd geeft.

Een Voorbeeld Van Verhoudingsgetallen Omrekenen Tot Percentage

Neem bijvoorbeeld het getal “3:7”.

Je deelt het getal 7 (het grootste getal) door 3.

Dit geeft als antwoord “3/7 = 0.43”.

Vermenigvuldig je het antwoord met 100 om het percentage te krijgen.

Je krijgt als antwoord dat “3:7= 43%”.

Hoe Kan Je Verhoudingen Omrekenen Naar Een Gemiddelde?

De ‘gemiddelde methode’ is een andere techniek om verhoudingen te bepalen. Met deze methode worden verhoudingen berekend door het gemiddelde te nemen van de twee getallen in de vergelijking. Dit kan gedaan worden door het totaal van beide getallen te delen door twee.

Een Voorbeeld Van Verhoudingen Omrekenen Naar Een Gemiddelde

Neem bijvoorbeeld de vergelijking “15:4”.

De totale som van beide getallen is 19.

Verdeel 19 door twee.

Je krijgt als antwoord “15:4= 9,5”

Hoe Kan Je Verhoudingen Vergelijken?

De vergelijkingsmethode kan worden gebruikt om twee verhoudingsgetallen met elkaar te vergelijken. De methode vereist dat je de verhoudingen vergelijkt met elkaar als een kleinste gemene veelvoud (smallest common multiple).

Een Voorbeeld Van Verhoudingen Vergelijken

Neem bijvoorbeeld de vergelijkingen “4:6” en “6:10”.

Bepaal de kleinste gemene veelvoud voor beide getallen.

Het kleinste gemene veelvoud van 4 en 6 is 12.

Het kleinste gemene veelvoud van 6 en 10 is 30.

Om de verhoudingen met elkaar te vergelijken moet je 30 delen door 12.

Je zult als antwoord “4:6 = 6:10 = 5:8” krijgen.

Hoe Kan Je Verhoudingen Optellen En Aftrekken?

Het optellen en aftrekken van verhoudingen is redelijk simpel. Om verhoudingen met elkaar te vergelijken of er eentje bij te voegen, moet je alleen maar de verhoudingen herstellen in het formaat “dividend:divisor”. Daarna voeg je of trekt je het dividend van beide verhoudingen bij elkaar of van elkaar af, afhankelijk van wat je wilt bereiken. Je deelt dit getal vervolgens door de divisor en je krijgt je antwoord.

Een Voorbeeld Van Verhoudingen Optellen En Aftrekken

Neem bijvoorbeeld de verhoudingen “17:45” en “18:27”.

Om de verhoudingen bij elkaar op te tellen moet je de dividenden bij elkaar optellen.

Dus 17 + 18 = 35.

Je deelt het getal 35 door 45 voor de eerste verhouding en door 27 voor de tweede verhouding en je zult als antwoord “17:45 + 18:27 = 35:72” krijgen.

Conclusie

In dit artikel hebben we verschillende technieken besproken om verhoudingen te berekenen. Door deze technieken toe te passen, kan je de relatie tussen verschillende objecten en bepaalde hoeveelheden verkennen. Verhoudingen kunnen ook worden gebruikt om naar percentages en gemiddelden te verhouden en om verhoudingen met elkaar te vergelijken of optellen en aftrekken.

FAQs

Q: Wat Is Een Verhouding?

A: Een verhouding is een mathematische uitdrukking die de relatie tussen twee getallen vergelijkt.

Q: Welke Methoden Kan Je Gebruiken Om Verhoudingen Te Berekenen?

A: Er zijn verschillende methodes voor het berekenen van verhoudingen, zoals de vermenigvuldigingsmethode, de substitutiemethode, de verhoudingsomschakeling en de gemiddelde methode.

Q: Hoe Kan Je Verhoudingen Omrekenen Naar Percentages?

A: Om verhoudingen om te rekenen naar percentages deel je het grootste getal uit de vergelijking door het kleinste, daarna vermenigvuldig je het antwoord met 100, wat je het percentage geeft dat door dat getal wordt vertegenwoordigd.

Q: Hoe Kan Je Verhoudingen Vergelijken?

A: Om verhoudingen met elkaar te vergelijken, bepaal je eerst de kleinste gemene veelvoud van de twee vergelijkingen. Daarna deel je het kleinste gemene veelvoud door elk van de dividenden in de vergelijkingen, wat je de vergelijking geeft.

Q: Wat Is De Vergelijkingsmethode?

A: De vergelijkingsmethode is een techniek om verhoudingen te bepalen door twee verhoudingsgetallen met elkaar te vergelijken met behulp van het kleinste gemene veelvoud van beide getallen.