Taal

Taal is een breed begrip. Als het gaat om het onderwijs op de basisschool wordt er onderscheid gemaakt tussen schrijven en spelling enerzijds en begrijpend lezen anderzijds. Deze twee vaardigheden worden ook getoetst bij de eindtoets op de basisschool in groep 8. Daarnaast passen veel scholen tussentijdse toetsen toe in bijvoorbeeld groep 3 of in groep 7. Als het taalniveau van een kind onvoldoende is dan kan het kind vaak ook met andere vakken niet goed meekomen. Er moet namelijk veel worden gelezen, zelfs bij rekenen.

Taal is essentieel op school

Kinderen leren lezen en schrijven in groep 3. Vanaf dat jaar wordt de lees- en schrijfvaardigheid steeds verder uitgebreid. Vanaf groep 4 is lezen ook een vereiste bij rekenen, want in dat jaar worden de redactiesommen geïntroduceerd. Dit zijn sommen die uit een stuk tekst bestaan waar de leerling de juiste informatie uit moet halen om de som te kunnen oplossen. Het spreekt voor zich dat het kind daarvoor wel goed moet kunnen lezen. Niet alleen technisch maar ook begrijpend lezen is hiervoor erg belangrijk.

Onderkennen van dyslexie

Pas in de jaren 90 van de vorige eeuw kwam er meer aandacht voor dyslexie. Kinderen die moeite hadden met lezen werden getest. Als daar uit kwam dat er sprake was van dyslexie dan kon hiermee rekening worden gehouden. Een kind met dyslexie is niet dom, maar moet meer moeite doen om informatie die is geschreven tot zich te nemen en te doorgronden. Het kan in dat soort gevallen handig zijn dat de leerling extra ondersteuning krijgt bij lezen en schrijven. Het ontwikkelen van een duidelijk handschrift moet daarbij vaak extra aandacht krijgen.

Smartie helpt bij taalonderwijs

Smartie ontwikkelt lesmateriaal om leerlingen te ondersteunen bij taalonderwijs. Het gaat daarbij zowel om spelling als om begrijpend lezen. De lesboekjes zijn beschikbaar voor de groepen 3 tot en met 8. De oefenstof sluit aan bij de manier waarop de kinderen op school les krijgen. Ze zullen de opdrachten dan ook herkennen omdat die lijken op die ze ook op school maken. Dat geeft vaak voldoende zelfvertrouwen om ermee aan de slag te gaan om de schrijf- en leesvaardigheid te verbeteren. De leerling kan in de boekjes van Smartie werken of inloggen via het online platform dat sinds 2022 beschikbaar is. De leerkracht kan de vorderingen per individuele leerling bijhouden in het eigen leerlingvolgsysteem.

Zonder problemen de basisschool doorlopen

Het is voor kinderen heel fijn als ze zonder problemen het taal onderwijs kunnen volgen op de basisschool. Een goede taalvaardigheid geeft de leerling zelfvertrouwen als na de basisschool de middelbare school wacht met nieuwe vakken, nieuwe leerkracheten en veel nieuwe kinderen in de klas. Een kind dat goed is in taal heeft een voorsprong bij veel vakken die niet taal gericht zijn zoals geschiedenis, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer. Daarom is het belangrijk om een taal achterstand vroeg te onderkennen en direct bijles in te zetten met Smartie. Zo kan worden voorkomen dat de achterstand groter wordt en niet meer kan worden ingelopen.