Kinderen op de basisschool krijgen voldoende gelegenheid voor Taal oefenen. Taal is voor sommige leerlingen gewoon lastig. Mensen met een talenknobbel snappen dat vaak niet. Het is toch allemaal zo logisch en simpel. Maar dat geldt echt niet voor iedereen. En niet alle leerlingen op de basisschool die moeite hebben met taal hebben meteen dyslexie. Al is dit wel een aandachtspunt en moet hier wel naar worden gekeken als een kind meer dan gemiddeld moeite heeft met lezen en schrijven. Als een kind inderdaad dyslectisch is dan moet er uiteraard extra aandacht worden besteed aan Taal oefenen.

Schrijven en begrijpend lezen

Op de basisschool leren kinderen schrijven en ze leren lezen. Bij dat lezen zijn twee aspecten van belang. Het gaat namelijk om zowel technisch lezen als begrijpend lezen. Met andere woorden een leerling op de basisschool moet woorden en zinnen kunnen lezen maar hij moet ook snappen wat er staat. Met dat laatste hebben kinderen soms net wat meer moeite. Ook daar heeft Taal oefenen natuurlijk betrekking op. Begrijpend lezen is niet alleen van belang voor het vak taal maar ook voor rekenen en andere vakken. Want ook daarbij moet er worden gelezen.

Achterstand in taalontwikkeling

Een kind dat een achterstand heeft met taal kan worden geholpen met de bijles boekjes van Slimme uil. Die zijn er voor zowel spelling en grammatica als voor begrijpend lezen. De boekjes zijn afgestemd op het schooljaar. Je kunt voor ieder schooljaar van de basisschool de boekjes bestellen. De oefeningen en opdrachten zien er grotendeels hetzelfde uit als die de leerlingen op school krijgen. Ze zullen ze dus herkennen en er niet vreemd tegenover staan. De opdrachten lijken ook op de opdrachten in eindtoetsen van Cito, Nio en IEP. Deze toetsen worden in groep 8 afgenomen voor het advies voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er toetsen voor aan het einde van andere jaren. Deze dienen als hulpmiddel voor de leerkracht om te beoordelen of de leerling voldoende kennis en niveau heeft om naar het volgende leerjaar te gaan.

Taal oefenen is belangrijk voor andere vakken

Taal oefenen is niet alleen belangrijk voor het vak Nederlands. Bij rekenen krijgt een leerling bijvoorbeeld redactiesommen. Die bestaan uit een stuk tekst. Als de leerling het begrijpend lezen niet voldoende beheerst dan heeft het kind vaak ook moeite met dit soort sommen. Datzelfde geldt voor opdrachten voor andere vakken. Het is dus niet vreemd dat scholen veel aandacht besteden aan begrijpend lezen. Deze vaardigheid is ook van belang voor het volgen van de middelbare school en een vervolgopleiding. En natuurlijk voor een baan daarna.

Taal oefenen met Slimme uil

Taal oefenen wordt leuk en is leerzaam met Slimme uil. De boekjes kunnen door de school direct online worden besteld. Daarnaast is er sinds 2022 het online platform. Hier kunnen kinderen zowel thuis als op school Taal oefenen op hun eigen niveau. De leerkracht kan de vorderingen die de leerling maakt verwerken in het leerlingvolgsysteem. Ook ouders kunnen de lesboekjes bestellen als ze zelf thuis met hun kind extra willen oefenen met spelling of begrijpend lezen. Met een goed niveau van taalvaardigheid zal het kind zijn hele leven gemakkelijker kunnen functioneren. Dit is dus niet alleen van belang voor de schooltijd.