Veel kinderen die groep 2 van de basisschool hebben doorlopen kunnen al een beetje lezen en schrijven. Ze leren hun naam schrijven en kunnen eenvoudige boekjes soms al lezen. Maar het leren lezen en schrijven begint pas echt in groep 3. Daar wordt taal echt een vak dat onderwezen wordt. Kinderen leren hun eerste woordjes lezen en schrijven en vervolgens korte zinnetjes maken. Het is vaak een enorme mijlpaal als een kind voor het eerst een zin leest in een boek en zelf kan zien wat er staat in plaats van dat er wordt voorgelezen. De taalontwikkeling in het derde jaar van de basisschool gaat vaak enorm hard. Van speelse kleuter verandert een kind in een echte basisschoolleerling die zijn best doet om goede cijfers te halen.

Een taal achterstand in groep 3

Wanneer een kind moeite heeft met taal dan komt dat vaak al in groep 3 naar voren. Er kan sprake zijn van dyslexie. Het kind is niet dom, alleen ontbreekt de coördinatie om vlot en makkelijk te kunnen lezen en schrijven. Deze kinderen zijn vaak wel enorm goed met cijfers, rekenen kunnen ze als de beste. Als blijkt dat een leerling een taalachterstand heeft is het belangrijk om hier zo snel mogelijk op te anticiperen. Door bijles in te zetten kan worden voorkomen dat het taalniveau zodanig achterblijft dat de leerling hier de rest van zijn schooltijd last van blijft houden.

Spelenderwijs oefenen met taal

In groep 3 zijn sommige kinderen nog niet helemaal toe aan leren. Ze willen nog te veel spelen. Dat kan ervoor zorgen dat ze de lesstof niet altijd even snel oppikken. Daarom kan Slimme uil ondersteunen bij het op het gewenste niveau krijgen van de taalvaardigheid. Het gaat daarbij zowel om lezen als schrijven. De opdrachten die de leerling aangeboden krijgt lijken op de lesstof op school. Uiteraard is dit zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.

Samen oefenen voor goede taalontwikkeling

De leerlingen in groep 3 kunnen zowel in de klas als apart van elkaar oefenen met taal. Leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben kunnen bijles krijgen op school of thuis extra oefeningen maken. Als het met taal goed gaat dan zal het kind met andere vakken ook minder moeite hebben in volgende jaren van de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Een achterstand in taal die niet op tijd wordt onderkend kan verstrekkende gevolgen hebben en is dus zeer ongewenst.

De boekjes bestellen voor taal bijles groep 3

Scholen en ook ouders kunnen de bijles boekjes van Slimme uil online bestellen. Hiermee kan het kind zowel op school als thuis oefenen met taal. Scholen kunnen daarnaast gebruik maken van het online platform waar leerlingen kunnen inloggen om oefeningen te maken. De resultaten kunnen door de school worden gemonitord in het leerlingvolgsysteem. Aan het eind van groep 3 kan de leerkracht de resultaten dan meenemen in het advies of de leerling kan doorstromen naar groep 4. Als het taal niveau onvoldoende is dan is het vaak beter om dit leerjaar nogmaals te doen.