Spelling groep 4

In groep 4 gaan de leerlingen meer aan de slag met zinnen maken. De zinnen worden langer, kinderen leren een komma te gebruiken. Ook wordt het belangrijk om te leren dat er verschil is tussen kleine letters en hoofdletters en dat een zin eindigt met een punt. Bij het oefenen van spelling wordt natuurlijk ook de leesvaardigheid getraind. Het is de bedoeling dat er niet alleen woorden worden geschreven maar dat er met die woorden ook goede zinnen worden gemaakt. Daarbij komt het vervoegen van werkwoorden voor het eerst echt aan de orde. Werd er in groep 3 alleen nog in de tegenwoordige tijd geschreven, vanaf groep 4 komt ook de verleden tijd aan de orde.

Nederlands is een moeilijke taal

Nederlands is en blijft een moeilijke en complexe taal. Taalfanaten zullen dat ontkennen maar het is echt niet allemaal zo logisch als het lijkt als het je dankzij een talenknobbel makkelijk komt aanwaaien. Het is dus niet zo vreemd dat veel leerlingen in groep 4 moeite hebben met spelling. Aangezien het lezen en schrijven in de volgende groepen alleen maar complexer wordt is het belangrijk om ervoor te zorgen dat een kind in groep 4 goed mee kan komen met het taalonderwijs. Als er een probleem is met spelling kan het zijn dat er sprake i van dyslexie. Als een kind hier op wordt getest en het blijkt inderdaad de reden van de problemen te zijn dan is een speciale aanpak nodig.

Smartie helpt met spelling in groep 4

Wanneer kinderen extra hulp nodig hebben met spelling in groep 4 dan kunnen de boekjes van Smartie uitkomst bieden. De opgaven die hierin worden behandeld sluiten naadloos aan bij het onderwijs in de klas. Het kind zal de lesstof dus herkennen. Spelling wordt nog eens extra uitgelegd en het kind wordt uitgedaagd om oefeningen te maken om de spelling te oefenen en te trainen. Het moet uiteindelijk een automatisme worden om woorden op gevoel goed te schrijven. Dat lukt niet altijd, een zekere mate van talent moet er ook wel zijn. Datzelfde geldt voor het maken van goed lopende zinnen.

Zo leert een kind in groep 4 goed spellen

Als de lessen in de klas niet genoeg zijn dan is het verstandig om een kind al vroeg extra bijles te geven in spelling. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor kinderen met een migratieachtergrond. Als het Nederlands niet de moedertaal is en er thuis ook geen Nederlands wordt gesproken dan is het voor een kind extra lastig. Een extra steuntje in de rug kan dan zeer welkom zijn.

Bestel de spelling boekjes van Smartie

Bij Smartie kun je boekjes bestellen om spellingsniveau groep 4. Zowel scholen als ouders kunnen een bestelling plaatsen. Scholen kunnen de boekjes ook als PDF aanschaffen. Dan kan de lesstof voor meerdere leerlingen worden gebruikt. Dit is echter wel aan voorwaarden gebonden. De resultaten die kinderen boeken kunnen in het leerlingvolgsysteem worden bijgehouden. Op die manier kan de docent beoordelen of er vooruitgang wordt geboekt en of de leerling aan het eind van het schooljaar kan doorstromen naar groep 5.