Communisme: Wat Is Het?

Communisme is een breed begrip waar veel tegenstrijdige gedachten mee gemoeid zijn. Over de hele wereld wordt het begrip op verschillende manieren geïnterpreteerd en beleefd. Communistische ideeën dateren al van voor de 19e eeuw, en al die tijd zijn er wetenschappers, politici en filosofen die erover theorieën en principes over ontwikkeld hebben. In deze blogpost zullen we uitleggen wat Communistische ideeën zijn, hoe het Communisme is ontstaan, voorbeelden van het Communisme, en veelgestelde vragen over het Communisme beantwoorden.

Hoe Is Het Communisme Ontstaan?

Het Communisme heeft zich in de 19e eeuw ontwikkeld als een politieke ideologie die erop gericht was om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Het is gebaseerd op het socialistische denken van Karl Marx en Friedrich Engels. Het Communisme verkondigt het idee dat er een klassenstrijd heerst tussen de arbeidersklasse en de bourgeoisie. Het denken van Marx en Engels hield in dat er een revolutionaire verandering nodig was om de situatie van de arbeiders te verbeteren en de macht tussen de armen en de rijken te verdelen.

Wat Zijn De Kernprincipes Van Het Communisme?

De basisprincipes van het Communisme kunnen worden samengevat in drie hoofdpunten:

1. Collectieve Productieplannen

In plaats van dat de markten vrij zijn, zoals in het kapitalisme het geval is, is de productie van goederen en diensten in het Communisme georganiseerd door een centraal collectief. Het collectief bepaalt wat er geproduceerd wordt, hoe het wordt geproduceerd, en hoe het wordt verdeeld.

2. Gemeenschappelijke Eigendom

Volgens het Communisme is alle produktiemiddelen eigendom van de gemeenschap. Er is geen onderscheid tussen eigendom van particulieren of bedrijven. De gemeenschap bepaalt wat er gebeurt met de produktiemiddelen.

3. Geschikte Verdeling van Rijkdom

In tegenstelling tot het kapitalisme, waar de meesten en het opbrengstenpotentieel voornamelijk ingezet worden voor de verrijking van burgers en bedrijven, stelt het Communisme voor dat de rijkdom gelijkmatig verdeeld wordt tussen iedereen in de gemeenschap.

Voorbeelden Van Het Communisme

Er zijn verschillende voorbeelden van Communistie aan de hele wereld. Een van de meest bekende is de Sovjet Unie, die ontstaan is uit de revolutie in Rusland. Een ander voorbeeld is China, dat in 1949 Communistisch werd, na de Chinese Revolutie. In beide gevallen heeft de overheid invloed gehad op de productie, verdeling en consumptie van goederen en diensten.

Hoe Is Het Communisme Veranderd?

China en de Sovjet Unie, die twee voorbeelden van het Communisme zijn, hebben de afgelopen decennia een aantal ingrijpende veranderingen meegemaakt. De overheid heeft de economie zo aangepast dat private bedrijven, particuliere investeringen en marktgedreven economische activiteiten steeds meer hun plaats hebben gekregen. Dit haast gedeeltelijk kapitalisme wordt vaak ‘sociaal-economisch versterkte markteconomie’ genoemd, en het wordt gezien als een compromis tussen het kapitalisme en het Communisme.

Communisme Tegenover Kapitalisme

Het belangrijkste verschil tussen het Communisme en het kapitalisme is de manier waarop productie, verdeling en consumptie van goederen en diensten worden geregeld. In het kapitalisme zijn de markten vrij en wordt alles geregeld door vraag en aanbod. In tegenstelling tot het kapitalisme is het Communistische systeem gebaseerd op het principe van gelijke verdeling van de rijkdom.

Hoe Wordt Het Communisme Gezien?

Het Communisme is van oudsher een controversieel onderwerp. Er zijn veel mensen die de principes van het Communisme ondersteunen, maar er zijn ook veel tegenstanders van het idee. Veel critici van het Communisme stellen dat het een gevoel van persoonlijke uitbuiting en bedachtzaamheid veroorzaakt, en dat het collectivistische systeem minstens net zo gevaarlijk is als het kapitalisme.

Waarom Is Het Communisme Ook Controversieel?

Het Communisme heeft over de hele wereld veel tegenstanders, omdat het collectivistische systeem vaak geassocieerd wordt met onderdrukking, verliezen van burgerrechten en de algehele ondermijning van mensenrechten. De strenge controle van de overheid, waaronder intensieve censuur, is ook een bron van overlap.

Communisme In Dit Tijdperk

Hoewel veel landen hun Communistische regimes hebben afgeworpen, zijn er andere landen waar het Communisme nog steeds een rol speelt. China is een voorbeeld van een land dat nog steeds een vorm van Communisme beoefent, hoewel het een markteconomie heeft geïntroduceerd om de economie te stimuleren. In andere delen van de wereld, waaronder een aantal Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische landen, is het Communisme nog steeds een belangrijke politieke kracht.

FAQs

1. Wat Is Het Verschil Tussen Het Communisme En Het Kapitalisme?

Het grootste verschil tussen het Communisme en het kapitalisme is de manier waarop de productie, verdeling en consumptie van goederen en diensten worden geregeld. In tegenstelling tot het kapitalisme, waar de markten vrij zijn, bepaalt het collectief in het Communisme wat er geproduceerd wordt, hoe het wordt geproduceerd, en hoe het wordt verdeeld.

2. Waarom Zijn Er Zoveel Tegenstanders Van Het Communisme?

Er zijn veel tegenstanders van het Communisme omdat het collectivistische systeem vaak geassocieerd wordt met onderdrukking, verlies van burgerrechten en algehele ondermijning van mensenrechten. Voor sommige mensen is de strenge controle door de overheid ook een motivatie om het Communisme te verwerpen.

3. Wat Zijn Enkele Voorbeelden Van Het Communisme?

De Sovjet Unie en China zijn twee prominente voorbeelden van het Communisme. Beide landen hebben hun Communistische regimes door de loop van de tijd aangepast met elementen van private bedrijven en particuliere investeringen.

4. Zijn Er Nog Andere Landen Die Het Communisme Onderhouden?

Ja, er zijn nog steeds een aantal landen in de wereld die hun Communistische regimes hebben behouden. Onder hen zijn Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische landen.

5. Hoe Is Het Communisme Ontstaan?

Het Communisme is ontwikkeld in de 19e eeuw als een politieke ideologie die erop gericht was om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Het is gebaseerd op het socialistische denken van Karl Marx en Friedrich Engels, dat erop gericht was om een revolutionaire verandering te bewerkstellingen om de situatie van de arbeiders te verbeteren en de macht tussen armen en rijken te verdelen.

Afsluitende Kleine Conclusie

Het Communisme is een breed begrip met veel interpretaties en ervaringen. Het is ontstaan als een politieke ideologie waarbij productie, verdeling en consumptie van goederen en diensten door een collectief worden geregeld, met het doel om de macht en rijkdom gelijkmatig te verdelen. Hoewel de Communistische regimes door de tijd heen veel veranderingen hebben ondergaan, is het woord Communisme nog steeds omstreden en omstreden bij velen.